RODO

RODO

Szanowni Państwo,
W związku z nawiązaną współpracą, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli, kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, a także w wykonaniu obowiązku z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/79 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), przedstawiamy informacje, które pomogą to ustalić. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z nimi, a razie wątpliwości w sprawie przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych – zapraszamy do kontaktu: bok@torstar.pl

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: Torstar Sp. z o.o., ul. Nadmeńska 9, 05-230 Kobyłka, KRS 0000550678, z którym może się Pan/i kontaktować pod adresem e-mail: bok@torstar.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej z Panem/ią umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 – dalej: RODO), a także w celu wypełnienia obowiązku archiwizacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 88 Ordynacji podatkowej) oraz w celu dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zawartej z Panem/ią umowy aż do wygaśnięcia obowiązku archiwizacyjnego i przedawnienia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

4. W związku z realizacją celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, administrator może udostępnić dane osobowe swoim kontrahentom świadczącym na jego rzecz usługi: księgowe, informatyczne, hostingu, prawne, administracyjne, doradcze, kurierskie, archiwizacyjne.

5. Przysługuje Panu/i prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wykonania umowy.

7. Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu w tym celu.

8. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar EOG.KLUB TORSTAR

Widzimy się w Torstarze!